Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ook wij vinden privacy belangrijk
Wanneer je je gegevens achterlaat op onze website, bijvoorbeeld als je een bestelling plaatst, wil je natuurlijk wel dat er zorgvuldig omgegaan wordt met die gegevens. Wij vinden het belangrijk dat onze website een veilige omgeving is, al het verkeer van en naar onze website verloopt via een beveiligde SSL-verbinding.
SSL, of Secure Socket Layer, is te herkennen aan het slotje in de adresbalk en is een van de veiligste technieken om data via het internet te ontvangen en verzenden. Wanneer je gebruik maakt van onze website slaan wij data en persoonlijke gegevens op (een specificatie van deze gegevens vind je in de juridische privacyverklaring). Deze data verkopen of verstrekken wij niet aan andere commerciële partijen, tenzij dat uitdrukkelijk nodig is.
Om aan de Algemene Verordening Gegevens (AVG), of in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR), te voldoen heeft TDI Agency Holland het AVG-programma van stichting AVG volledig doorlopen.
 

Cookies op onze website
Wanneer je onze website bezoekt plaatsen wij geen cookies op je computer.

Juridische privacyverklaring
TDI Agency Holland, gevestigd aan Kinderdijkstraat 8, 1079GH Amsterdam in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
TDI Agency Holland
Kinderdijkstraat 8
1079GH Amsterdam
Nederland +31(0)20-6460744
www.tdiagency.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
TDI Agency Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
- Voor- en achternaam (vertegenwoordiger)
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TDI Agency Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- TDI Agency Holland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
TDI Agency Holland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TDI Agency Holland) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TDI Agency Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de persoonsgegevens waarmee wij financiële transacties overeenkomen.
Alle persoonsgegevens waarmee wij geen zakelijke transacties overeenkomen worden binnen 12 maanden verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden
TDI Agency Holland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
TDI Agency Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TDI Agency Holland uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TDI Agency Holland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TDI Agency Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tdi.agency@planet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TDI Agency Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TDI Agency Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: tdi.agency@planet.nl

 

Logo van TDI Agency